Algemene voorwaarden Support2Health

Artikel 1 Definities:
Opdrachtnemer, is in deze Support2Health die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant (coachee) die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Support2Health.

Artikel 2 Toepasselijkheid: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Support2Health en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden worden tijdens het eerste intakegesprek toegelicht.

Artikel 3 Bedrijfsomschrijving: 
Support2Health richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling zulks in de meest ruime zin. Support2Health is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 81483236. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de coaching een exemplaar getekend retour.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst:
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar vorderingen. In het kader van de ontwikkeling van haar vorderingen maakt opdrachtnemer eventueel gebruik van intervisie en supervisie. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens, geboorte gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Prijzen en Offertes: 
De tarieven voor de coaching sessies worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Alle offertes vervallen na 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden: 
Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer: NL73 INGB 0008.3704.85 op naam van Support2Health te Heerhugowaard. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken. Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft zijn ook de bij deze incasso gemoeide kosten verschuldigd. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 7 Duur en beëindiging: 
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden. 

Artikel 8 Het verzetten van afspraken: 
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer Support2Health de kosten in rekening brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

Artikel 9 Geheimhouding: 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede dient te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 Aansprakelijkheid: 
Opdrachtnemer (coach) is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen en oefeningen tijdens de coaching sessies. De coach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever (coachee) lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 Klachtenprocedure: 
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

Heerhugowaard, 13 september 2021 

Support2Health            contact@support2health.nl      KvK: 81483236